Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft – naast het bestuur – de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen gevraagd en ongevraagd alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Voor diverse onderwerpen en veranderingen kan de MR advies of instemming geven. Behalve de begroting en het personeelsbeleid gaat het dan bijvoorbeeld over invoering van Dalton onderwijs en de communicatie naar ouders.

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, bestaande uit een oudergeleding en een teamgeleding.

De medezeggenschapsraad van Obs. De Regenboog is samengesteld uit drie ouders en drie teamleden. Er wordt elke twee maanden vergaderd over lopende MR-zaken. De vergaderingen zijn openbaar. De globale jaarplanning met vergader onderwerpen vind je hieronder.

Globale jaarplanning MR

Eind september

 • Schoolgids

 • Schoolplan/jaarplan en meerjarenplan
 • Jaarplanning aanvullende agendapunten en thema’s

 • Q2 Kwartaalmanagementrapportage

 • Opbrengstrapportage CITO

 • FOV

Eind november

 • Begroting en formatieplan

 • Plan en rapportage Arbo/veiligheid en vertrouwenspersoon
 • Klachtenregeling en svz afhandeling klachten

Januari

 • Voortgang jaarplan

 • Voortgang zorgplan

Maart

 • Opbrengstrapportage Cito januari

 • Bestuursformatieplan

 • Jaarrekening

Mei

 • Uitwerking formatie en groepsindeling

 • Q1 kwartaalmanagementrapportage

 • Voortgang jaarplan en zorgplan

 • Evaluatie MR taken

 • Taakbelasting en verdeling team Regenboog

 • Inventariseren bespreekpunten MR volgend jaar

De medezeggenschapsraad ontvangt tijdens de vergaderingen informatie van de directie en twee keer per jaar een overleg met het bestuur. De directie en/of bestuursleden hebben geen zitting in de MR. De MR werkt volgens de “Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS)”. Hierin staat ook omschreven over welke zaken de MR advies of instemming moet geven.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen en hebben minstens drie jaar zitting. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

De MR van OBS De Regenboog bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Marloes van der Veer
Tim Plomp
Alja Bakker

Personeelsgeleding

Hans van Heusden (groep 6)
Elise Sindram (groep 8)
Annet Schoevaars (groep 1/2)

Heeft u vragen of opmerkingen aarzel dan niet contact met ons op te nemen!