Bestuur

Sinds de verzelfstandiging in 2009 heeft De Regenboog een eigen vrijwilligersbestuur. Stichting OBS De Regenboog is een goed functionerende éénpitter met grote betrokkenheid en korte lijnen. Het bestuur heeft een groot mandaat bij de directeur gelegd en stuurt op afstand en op hoofdlijnen. Er is een constructieve samenwerking met alle geledingen, een solide financiële basis en doorlopend aandacht voor professionalisering. Door respectvolle, open communicatie en een goede vertrouwensbasis is er ruimte voor gezond kritisch overleg.

Het bestuur controleert de uitgezette lijnen van de directie op onderwijsinhoudelijk beleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvesting. Het bestuur van Stichting OBS de Regenboog onderhoudt geregeld contacten met de directie van de school, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Bovendien heeft het bestuur tweemaal per jaar contact met de wethouder onderwijs van de gemeente Stichtse Vecht. Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af in een inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Bij vacatures vormt het bestuur met MR en directie een commissie voor werving en selectie. De gemeenteraad van Stichtse Vecht benoemt de bestuursleden voor een periode van vier jaar. Nieuwe bestuursleden respecteren de kenmerken van het openbaar onderwijs. Het bestuur kiest uit zijn midden voor een periode van vier jaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. De algemene bestuursleden hebben toezichthoudende taken volgens een one-tier bestuursmodel.

Ouders zullen vooral contact hebben met het team, de directie of de medezeggenschapsraad. Ook kunnen ouders contact opnemen met het bestuur.
Voorzitter: Neeltje Bakker
Secretaris: Floor Lina
Penningmeester: Rob Gelissen
Bestuurslid: Mieke Captijn

Algemeen Bestuur: Jelte de Jong en Sanne Floris

Adres:
Postbus 113
3620 AC Breukelen
bestuur@regenboog-breukelen.nl

Jaarverslagen

Ieder jaar maakt het bestuur een jaarverslag met een inhoudelijk en een financieel gedeelte.

Jaarverslag 2022Jaarverslag 2020Jaarverslag 2021