Kwaliteit

Voor het meten van kwaliteit worden verschillende instrumenten gebruikt. Voor het meten van de onderwijsresultaten gebruiken wij:

  • De leerlijnen van het Digikeuzebord voor de groepen 1/2
  • Cito Leerlingvolgsysteem voor de groepen 3 t/m 8
  • Route 8 voor de eindtoets

Wij meten het welbevinden van de kinderen met:

  • De leerlijnen van het Digikeuzebord voor de groepen 1/2
  • Zien! Voor de groepen 3 t/m 8

Na het meetmoment wordt er op groeps- en individueel niveau geanalyseerd wat er goed gaat en wat er beter kan. Deze analyse wordt vertaald naar een groepsplan op verschillende ontwikkelingsgebieden. Als het nodig is, wordt er voor een kind een individueel handelingsplan gemaakt. Naast een analyse van één meetmoment wordt er ook een trendanalyse gemaakt waarin gekeken wordt naar een periode van 3 jaar. Vanuit de analyse worden onderwijskundige verbeterpunten gehaald.

Eén keer per 3 jaar wordt er een ouder – en leerkracht tevredenheidsonderzoek gedaan door middel van een enquête. Daarin wordt gevraagd naar tevredenheid over het onderwijs, de communicatie en de samenwerking. Deze gegevens worden gebruikt ter verbetering van ons beleid op de verschillende gebieden. Binnen de jaarplannen worden de ontwikkelpunten vastgelegd en geëvalueerd. Herzien en aanpassen van beleidsplannen gebeurt in de cyclus van het schoolplan.

De professionaliteit van de leerkrachten wordt geborgd door middel van functionering– en beoordelingsgesprekken, gerichte klassenbezoeken en 360graden feedback. De leerkrachten investeren in hun ontwikkeling door het volgen van trainingen en cursussen.

Om de kwaliteit van het Daltononderwijs te waarborgen wordt een Daltonschool in het basisonderwijs eens in de vijf jaar gevisiteerd door de Dalton vereniging. De Regenboog wordt 1n het voorjaar van 2026 weer gevisiteerd.

Eens in de vier jaar wordt onze kwaliteit beoordeeld door de onderwijsinspectie.

Resultaten vragenlijst

Tevredenheid medewerkers 2022-2023Tevredenheid ouders 2022-2023Tevredenheid leerlingen 2022-2023